TytułCzy pomieszczenie wynajęte przez osobę fizyczną (nieposiadającą statusuzakładu pracy chronionej) w celu prowadzenia działalności gospodarczej (umowa najmu) w budynku, który należy do zakładu pracy chronionej, korzysta ze zwolnienia podatkowego?
AutorRafał Dowgier
Numer02/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułProszę o wyjaśnienie, czy decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości mogą być doręczane przez sołtysa wsi?
AutorRafał Dowgier
Numer02/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułNa jakim druku-deklaracji czy informacji-powinno się złożyć dane do opadatkowania? Jakie dokumenty należy dołączyć do informacji/deklaracji?
AutorRafał Dowgier
Numer02/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułJak naliczyć odsetki od zaległych rat podatku od nieruchomości ?
AutorRafał Dowgier
Numer02/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułZwolnienie budynków gospodarczych na gruntach gospodarstw rolnych.
AutorRafał Dowgier
Numer02/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułJak należy opodatkować tablice reklamowe osadzone na betonowej stopie posadowionej na ziemi lub betonowym fundamencie, będące własnością przedsiębiorcy-ustawione na gruntach dzierżawionych od osób fizycznych oraz innych spółek i firm?
AutorRafał Dowgier
Numer02/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCo rozumieć przez zakończenie inwestycji . Czy powinnam wymagać informacji o oddaniu do użytku budynku? Jakiej informacji wymagać w przypadu modernizacji - czy wystarczy opinia pracownika z urzędu gmin, który pojedzie na kontrolę? Co w sytuacji gdy podatnik nie odda formalnie do użytku budynku inwentarskiego, a zacznie go użytkować i złoży podanie lub nie zacznie użytkować i złoży podanie?
AutorRafał Dowgier
Numer03/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy budynki będące własnością rolnika są zwolnione od podatku od nieruchomości, gdy nie znajdują się na terenie gospodarstwa rolnego tylko np. w innej miejscowości?
AutorRafał Dowgier
Numer03/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułDokonując odpisu podatku od nieruchomości dla Pana X, a przypisu podatku od nieruchomości dla Pana Y, którą datę należy wziąć pod uwagę? Czy datę sprzedaży zgodnie z aktem notarialnym, czy datę kiedy to starostwo powiatowe dokonuje zmiany?
AutorRafał Dowgier
Numer03/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy nowe zasady zaokrągleń można stosować do zobowiązań powstałych przed 2006 r.?
AutorRafał Dowgier
Numer04/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułWynajęcie garażu od zarządu budynków komunalnych a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
AutorGrzegorz Dudar
Numer05/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOpodatkowanie budynków kancelarii notarialnej
AutorGrzegorz Dudar
Numer05/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułBudynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
AutorGrzegorz Dudar
Numer05/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułUmorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości
AutorGrzegorz Dudar
Numer05/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułZmiana klasyfikacji gruntów a podatek od nieruchomości.
AutorRafał Dowgier
Numer78/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułUmowa dzierżawy a podatek od nieruchomości.
AutorRafał Dowgier
Numer78/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOpodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców.
AutorRafał Dowgier
Numer78/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOpodatkowanie budynku przedsiębiorcy, który faktycznie nie jest wykorzystywany do działalności gospodarczej.
AutorRafał Dowgier
Numer78/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułUlgi uznaniowe w przypadku współwłasności nieruchomości.
AutorRafał Dowgier
Numer78/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOpodatkowanie nieruchomości przejętych przez bank.
AutorRafał Dowgier
Numer78/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułObowiązek podatkowy od wybudowanych tablic reklamowych trwale związanych z gruntem
AutorGrzegorz Dudar
Numer09/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOpodatkowanie gabinetu stomatologicznego w szkole
AutorGrzegorz Dudar
Numer09/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułZakład budżetowy jako podatnik podatku od nieruchomości.
AutorRafał Dowgier
Numer09/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułZwolnienie z podatku od nieruchomości napowietrznych linii energetycznych.
AutorRafał Dowgier
Numer11/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułRegulowanie bieżących należności podatkowych przez syndyka
AutorGrzegorz Dudar
Numer01/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOpodatkowanie rozdzielni elektrycznych
AutorGrzegorz Dudar
Numer05/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOpodatkowanie tablic reklamowych
AutorGrzegorz Dudar
Numer06/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOpodatkowanie dróg i chodników spółdzielni mieszkaniowych
AutorGrzegorz Dudar
Numer78/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOpodatkowanie apteki w budynku mieszkalnym
AutorGrzegorz Dudar
Numer78/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułDzierżawa budynków gospodarczych na cele rolnicze-art. 7 ust.1 pkt.46 ustawy
AutorGrzegorz Dudar
Numer10/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOpodatkowanie elektrowni wiatrowych wybudowanych na użytkach rolnych
AutorGrzegorz Dudar
Numer11/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułPodmioty reprezentujące Skarb Państwa w odniesieniu do gruntów pod wodami powierzchniowymi
AutorGrzegorz Dudar
Numer11/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOpodatkowanie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowalnym materiałem siewnym .
AutorRafał Dowgier
Numer01/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy urządzenia w postaci baterii koksowniczych oraz wolnostojących pieców hutniczych stanowią budowle w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i w związku z powyższym - czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
AutorGrzegorz Dudar
Numer01/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułW którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w odniesieniu do nowo wybudowanego osiedla mieszkaniowego pod tzw.klucz?
AutorGrzegorz Dudar
Numer01/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy w omawianym przypadku podatnikami będzie spółka cywilna jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, czy też wspólnicy tej spółki jako współwłaściciele?
AutorGrzegorz Dudar
Numer02/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy na najemcach garaży ciąży podatek od nieruchomości?
AutorBogumił Pahl
Numer03/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułJaki podmiot jest zobowiązany do reprezentowania w przeprowadzonym postępowaniu Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących jego własność i opodatkowanych podatkiem od nieruchomości?
AutorGrzegorz Dudar
Numer03/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułW jaki sposób opodatkować grunty, budynek mieszkalny i budynki niemieszkalne?
AutorGrzegorz Dudar
Numer04/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy klatka schodowa w budynku (pawilon handlowy dwukondygnacyjny), w którym prowadzona jest działalność gospodarcza nie podlega opodatkowaniu?
AutorBogumił Pahl
Numer05/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułJakim podatkiem należy obciążyć rolnika za ww.grunty za czas od momentu zaprzestania wydobywania kopalin do przywrócenia na tych gruntach działalności rolniczej?
AutorBogumił Pahl
Numer05/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułW związku z ciągłymi problemami dot. właścicieli (współwłaścicieli) dróg prywatnych: czy możliwe jest wprowadzenie uchwały rady gminy o zwolnieniu z opodatkowania gruntów, które są drogami prywatnymi?
AutorBogumił Pahl
Numer05/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy ciąg komunikacyjny niewydzielony drzwiami należy traktować jak korytarz, czy jak klatkę schodową?
AutorBogumił Pahl
Numer05/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułJaką stawką opodatkować grunt oraz pozostałą powierzchnię budynku?
AutorBogumił Pahl
Numer78/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy można uwzględnić rozszerzone żądanie podatnika, czy też kurczowo trzymać się zapisów z ewidencji gruntów i budynków.
AutorBogumił Pahl
Numer78/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy za wydzierżawiony grunt należy naliczyć podatek od nieruchomości z zastosowaniem do gruntu stawki od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?
AutorBogumił Pahl
Numer78/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy garaż-blaszak, wewnątrz jest wylewka betonowa, ściany garażu związane są z tą wylewką za pomocą kołków rozporowych, należy uznać za budynek?
AutorGrzegorz Dudar
Numer78/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy można zastosować stawkę 10 %, skoro budowla eksploatowana będzie tylko przez 10 lat. Czy zastosowanie stawki 10% będzie prawidłowe?
AutorGrzegorz Dudar
Numer78/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy podmiot winien składać deklarację na podatek od nieruchomości, czy jest wyłączony na z tego obowiązku na podstawie art. 1 b ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 55 ust. 4 ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej.
AutorGrzegorz Dudar
Numer78/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułJaką przyjąć powierzchnię gruntu do opodatkowania?
AutorGrzegorz Dudar
Numer78/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy bierze się pod uwagę liczbę pokoi nieruchomości wg stawek budynku przeznaczonego pod działalność gospodarczą. Jak opodatkować basen lub plac zabaw?
AutorBogumił Pahl
Numer09/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy budynek przeznaczony na Ośrodek opiekuńczo-wychowawczy będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, czy będzie z tego podatku zwolniony na podst. art 7 ust. 1 pkt. 5 u.p.o.l., oraz jakich należy żądać dokumentów potwierdzających fakt wykorzystywania tego budynku na dany cel (wpis KRS-działalność główna statutowa to prowadzenie Ośrodków opiekuńczo-wychowawczych)?
AutorGrzegorz Dudar
Numer09/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułJak należy opodatkować grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako dr i LsV?
AutorBogumił Pahl
Numer09/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy w poniżej przedstawionym pytaniu stanowisko podatnika jest właściwe?
AutorGrzegorz Dudar
Numer10/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułPodatek od nieruchomości
AutorGrzegorz Dudar
Numer10/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOpodatkowanie budynku szkoły w którym znajduje się basen.
AutorBogumił Pahl
Numer10/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułJak należało opodatkować grunty w 2003 r.? Czy grunty powinny być ujęte w deklaracji na podatek od nieruchomości ?
AutorBogumił Pahl
Numer11/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułJaką stawką w podatku od nieruchomości opodatkować budynki gospodarcze (komórki) przynależne do lokali mieszkalnych?
AutorBogumił Pahl
Numer11/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOd jakiego momentu należy podatnika obciążyć wyższą stawką podatkową za pomieszczenia z działalnością gospodarczą?
AutorGrzegorz Dudar
Numer11/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułPodatek od nieruchomości - opodatkowanie gruntow rolnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
AutorBogumił Pahl
Numer12/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułPodatek od nieruchomości: opodatkowanie nieruchomości ośrodka rekreacji konnej.
AutorBogumił Pahl
Numer12/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników