TytułPraktyczne aspekty decyzji w sprawie zwrotu dotacji
AutorProf. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
Numer01/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułWielkość przedsiębiorstwa w kontekście przepisów o pomocy publicznej
AutorRobert Zenc
Numer01/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach
AutorRafał Trykozko
Numer01/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułOkreślenie podmiotowego zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego - wybrane problemy
AutorJoanna M. Salachna
Numer01/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułPotrzeby pożyczkowe budżetów jednostek samorządu terytorialnego (ciąg dalszy z nr. 12(58))
AutorEwa Czołpińska
Numer01/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułNowa ustawa o finasach publicznych - zmiany w zasadach prowadzenia gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (cz. V)
AutorRafał Trykozko
Numer01/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułOgólnopolski program pomocy regionalnej udzielanej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, wprowadzonego w drodze uchwał rad gmin na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
AutorRobert Zenc
Numer02/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułPoręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego a budżet jednostki samorządu terytorialnego
AutorEwa Czołpińska
Numer02/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułPartnerstwo publiczno - prywatne (podstawowe założenia i problemy)
AutorRafał Trykozko
Numer02/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułUlgi podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych
AutorRobert Zenc
Numer03/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułNowa ustawa o finansach publicznych - zmiany w zasadach prowadzenia gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (część VI)
AutorRafał Trykozko
Numer03/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułNowe regulacje wspólnotowe dotyczące krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013-czyli jak będzie można udzielać m.in. ulg i zwolnień w podatkach lokalnych od 2007 roku
AutorMichał Łyczek
Numer04/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułPowrót trzynastek
AutorRafał Trykozko
Numer04/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w odpowiedziach na pytania
AutorRafał Trykozko
Numer04/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułZakłady pracy chronionej - refleksji słów kilka
AutorJacek Matyja
Numer05/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułPrzeliczanie pomocy publicznej udzielanej w formie odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty podatku
AutorRafał Fudalewski
Numer05/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułPomoc publiczna jako rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych
AutorRobert Zenc
Numer05/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułZaciąganie zobowiązań przez kierowników jednostek budżetowych a dyscyplina finansów publicznych
AutorRafał Trykozko
Numer05/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułEgzekucja administracyjna z nieruchomości w działaniach gminy jako wierzyciela.
AutorHanna Kmieciak
Numer06/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułOgraniczenia kompetencji organów podatkowych gmin po akcesji do Unii Europejskiej.
AutorJadwiga Glumińska-Pawlic
Numer06/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułNowelizacja Prawa zamówień publicznych – cz. I
AutorRafał Trykozko
Numer06/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułFinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
AutorEwa Czołpińska
Numer06/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułOgraniczenia dotyczące zaciągania zobowiązań wieloletnich wynikające z ustawy o finansach publicznych.
AutorEwa Czołpińska
Numer06/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w odpowiedziach na pytania.
AutorRafał Trykozko
Numer06/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułOdrębna księgowość projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków zagranicznych
AutorJan Charytoniuk
Numer78/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułZarys systemu udzielania pomocy publicznej w odniesieniu do przedsiębirców posiadających status zakładu pracy chronionej
AutorJerzy Paździerz
Numer78/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułProcedury udzielania i sprawozdawania z pomocy publicznej
AutorRafał Fudalewski
Numer78/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułPomoc publiczna a ustawa - Ordynacja podatkowa
AutorRobert Zenc
Numer78/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułOpłata adiacencka - praktyczne aspekty wymiaru w świetle orzecznictwa NSA (cz.1)
AutorJoanna Kiszka
Numer78/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułAbsolutorium w samorządzie gminnym - nieudzielenie absolutorium
AutorEwa Czołpińska
Numer78/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułAbsolutorium w samorządzie gminnym - nieudzielenie absolutorium
AutorEwa Czołpińska
Numer78/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułKlasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego
AutorArtur Gołaś
Numer78/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułHybrydowy model partnerstwa publiczno - prywatnego jako instrument absorpcji środków z funduszy wspólnotowych
AutorMichał Łyczek
Numer78/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułOgólnopolski program pomocowy – już obowiązuje!
AutorRobert Zenc
Numer09/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułOpłata adiacencka – praktyczne aspekty wymiaru w świetle orzecznictwa NSA (cz. 2)
AutorJoanna Kiszka
Numer09/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułNowelizacja Prawa zamówień publicznych – cz. III
AutorRafał Trykozko
Numer09/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułOdrębna księgowość projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków zagranicznych (przykłady).
AutorJan Charytoniuk
Numer09/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w odpowiedziach na pytania.
AutorRafał Trykozko
Numer09/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułGospodarka finansowa zakładów budżetowych po 1 lipca 2006 roku.
AutorRafał Trykozko
Numer10/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

Tytuł„Nowa” klasyfikacja budżetowa – komentarz do zmian.
AutorEwa Czołpińska
Numer10/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułPomoc publiczna przeznaczona na rekompensatę podwyższonych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i jej odzwierciedlenie w Polsce.
AutorJerzy Paździerz
Numer10/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułPomoc regionalna – nowe przeznaczenie i możliwości ulg w Ordynacji podatkowej.
AutorMichał Łyczek
Numer10/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach.
Autor
Numer10/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułWydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis przez organy podatkowe.
AutorAgata Błaszczyk
Numer11/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułNowe zasady gospodarki finansowej komunalnych zakładów budżetowych.
AutorJadwiga Glumińska-Pawlic
Numer11/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułZasady przekształcania samorządowych jednostek organizacyjnych w inną formę organizacyjno-prawną.
AutorRafał Trykozko
Numer11/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułStosowanie ulg podatkowych a przepisy dotyczące pomocy publicznej – czyli co jest pomocą, a co nie.
AutorMichał Łyczek
Numer11/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułRachunkowość podatków i opłat w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego po zmianie przepisów wykonawczych.
AutorJan Charytoniuk
Numer12/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w odpowiedziach na pytania.
AutorRafał Trykozko
Numer12/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułProponowane zmiany w ustawie o finansach publicznych, dotyczące budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
AutorEwa Czołpińska
Numer01/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułMetody refundacji utraconych dochodów gmin z tytułu niektórych ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości.
AutorProf. dr hab. Zbigniew Ofiarski
Numer01/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach.
AutorRafał Trykozko
Numer01/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułZmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustawy o finansach publicznych.
AutorRafał Trykozko
Numer02/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułReforma zasad udzielania pomocy publicznej.
AutorRobert Zenc
Numer02/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach.
AutorRafał Trykozko
Numer02/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułZmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie dostosowania do przepisów o pomocy publicznej.
AutorIwona Podedworna
Numer03/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułUwarunkowania prowadzenia przez gminy aktywnej polityki w zakresie pomocy publicznej.
AutorJacek Partyka
Numer03/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułWątpliwości wokół pomocy de minimis w okresie przejściowym.
AutorMichał Łyczek
Numer04/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułUmowy w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po 1 stycznia 2007 roku.
AutorRafał Trykozko
Numer04/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułOdpowiedzialność podmiotów spoza sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – przegląd stanowisk.
AutorProf. dr hab. Marek Zdebel
Numer04/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach.
AutorRafał Trykozko
Numer04/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułUstawowy podział źródła wpływów z podatku rolnego oraz refundacja utraconych dochodów gmin z tytułu niektórych ustawowych zwolnień w podatku rolnym i podatku leśnym.
AutorZbigniew Ofi arski
Numer05/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułObligacje komunalne jako forma finansowania inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
AutorHenryk Poławski
Numer05/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułCzy środki otrzymywane przez samorządy powiatowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinny być, w świetle obowiązujących przepisów, ujmowane w budżetach powiatów?
AutorEwa Czołpińska
Numer05/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach.
AutorRafał Trykozko
Numer05/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułWykaz podmiotów, którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
AutorProf. Leonard Etel, Rafał Dowgier
Numer06/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułKonta pozabilansowe w księgowości podatkowej gminy
AutorMarcin Adamek
Numer06/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach
AutorRafał Trykozko
Numer06/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułProjektowane zmiany w finansach publicznych a gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
AutorRafał Trykozko
Numer78/07
DziałySamorządowe finase publiczne

TytułNowy ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin
AutorJarosław Butkiewicz
Numer78/07
DziałySamorządowe finase publiczne

TytułRoszczenia gmin górniczych o część równoważącą subwencji ogólnej za 2004 rok
AutorJadwiga Glumińska-Pawlic
Numer78/07
DziałySamorządowe finase publiczne

TytułZasadność funkcjonowania instytucji kultury, jako odrębnych osób prawnych w gminnach wiejskich i małych gminach miejsko-wiejskich
AutorEdyta Jaskólska
Numer78/07
DziałySamorządowe finase publiczne

TytułUpoważnienie dla zarządu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań objętych WPI oraz na realizację projektów i programów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, EFTA i innych środków zagr. niepodl. zwrotowi
AutorEwa Czołpińska
Numer78/07
DziałySamorządowe finase publiczne

TytułDotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury
AutorZbigniew Ofiarski
Numer09/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSprawozdawczość gmin z udzielanej pomocy publicznej de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
AutorPiotr Łaszewski
Numer09/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSubwencja równoważąca w gminach
AutorAnna Karwot
Numer09/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułPrawa i obowiązki skarbnika jako organu kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego
Autorprof. Jadwiga Glumińska-Pawlic
Numer10/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułRozliczenia między gminami wynikające z uczęszczania uczniów zamieszkałych w gminie do jednostek oświatowych na terenie innej gminy
AutorRafał Trykozko
Numer10/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułObecne zasady gospodarki finansowej j.s.t. a konieczność wskazywania przez gminy źródeł dochodów, z których zostaną pokryte zaciągane zobowiązania
AutorEwa Czołpińska
Numer10/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach
AutorRafał Trykozko
Numer10/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułEwidencja księgowa rozliczenia dotacji za pośrednictwem konta 224-propozycja rozwiązań
AutorRafał Trykozko
Numer11/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułCzy osoby prawne sektora samorządowego i rządowego powinny stosować klasyfikację budżetową?
AutorEwa Czołpińska
Numer11/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułZasady udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego dla państwowych instytucji kultury
AutorProf. Zbigniew Ofiarski
Numer11/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
AutorJan Charytoniuk
Numer12/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach
AutorRafał Trykozko
Numer01/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułPraktyczne aspekty decyzji w sprawie zwrotu dotacji
AutorProf. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
Numer01/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułNajnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej
AutorEwa Czołpińska
Numer02/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach
AutorRafał Trykozko
Numer02/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułObowiązek finansowania oświetlenia dróg publicznych przez gminy - cz. I
AutorProf. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
Numer03/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułDotacje celowe na finansowanie opieki nad zabytkami
AutorProf. dr hab. Zbigniew Ofiarski
Numer03/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułOddawanie w najem i dzierżawę nieruchomości gminy po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym
AutorRafał Trykozko
Numer03/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułObowiązek finansowania oświetlenia dróg publicznych przez gminy - cz. II
AutorProf. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
Numer04/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSprawozdawczość budżetowa w księgowości podatkowej gminy
AutorMarcin Adamek
Numer04/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułPomoc finansowa dla związków międzygminnych
AutorEwa Czołpińska
Numer05/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułRozliczenia gminy z właścicielami nieruchomości z tytułu budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle orzecznictwa - cz.I
AutorRafał Trykozko
Numer05/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSprawozdanie finansowe samorządowych jednostek organizacyjnych
AutorJan Charytoniuk
Numer05/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułRozliczenia gminy z właścicielami nieruchomości z tytułu budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle orzecznictwa - cz.II
AutorRafał Trykozko
Numer06/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułFormy i tryb udzielania pomocy gminom wykonującym niektóre zadania na rzecz repatriantów
Autorprof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
Numer06/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach
AutorRafał Trykozko
Numer06/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułRozliczenia gminy z właścicielami nieruchomości z tytułu budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle orzecznictwa - cz.III
AutorRafał Trykozko
Numer78/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułZadania starosty w procedurze udzielania pomocy repatriantom
Autorprof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
Numer78/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułVAT w jednostkach samorządu terytorialnego
AutorSławomir Owczarczuk
Numer78/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach
AutorRafał Trykozko
Numer78/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułNowelizacja Ustawy o pomocy publicznej a zmiany w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
AutorRenata Radziejewska
Numer78/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułFinansowanie zadań powiatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Autorprof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
Numer09/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułKonsekwencje dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z udzielenia przez samorząd poręczenia weksla własnego - awalu
AutorEwa Czołpińska
Numer09/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSamorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach
AutorRafał Trykozko
Numer10/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułUwagi do zmian w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych - cz.I
AutorRafał Trykozko
Numer11/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułUwagi do zmian w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych - cz.II
AutorRafał Trykozko
Numer12/08
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułPowiatowe centrum pomocy rodzinie w procedurze dofinansowania z PFRON warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
Autorprof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
Numer12/08
DziałySamorządowe finanse publiczne