TERMIN: 24 CZERWCA 2024 r.

Temat: Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy egzekucyjnej i kolejne (nowe) zmiany w egzekucji administracyjnej. Omówienie ważnych zmian w egzekucji z punktu widzenia wierzyciela publicznoprawnego w praktyce

Temat: ABC ordynacji podatkowej − procedury podatkowe wraz ze wzorami pism podatkowych

Temat: Finansowanie wkładu własnego jst do zadań realizowanych z udziałem środków UE perspektywy 2021-2027- optymalizacja działalności finansowej w wieloletniej prognozie finansowej gmin i powiatów

Temat: Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Temat: Pomoc publiczna udzielana przez gminy. Zmiany w 2024 r. w związku z reformą zasad udzielania pomocy de minimis w okresie 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2030 r.

Temat: Jak opodatkować nieruchomości przedsiębiorców?

Temat: Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości podatkowe i niepodatkowe. Należności budżetowe w praktyce – omówienie ostatnich zmian w prawie spadkowym

TEMAT: Planowana pomoc rolnikom w zapłacie części podatku rolnego. Opodatkowanie gruntów, budynków i budowli związanych z odnawialnymi źródłami energii. Najnowsze stanowisko ministerstwa finansów w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką i zastawem skarbowym

TEMAT: Klasyfikacja budżetowa w oświacie

TEMAT:  Ordynacja podatkowa dla gmin – problemy praktyczne. Projektowane zasady zwrotu podatku rolnego

TEMAT: Wieloletnia prognoza finansowa w roku 2024. Przygotowanie do planowania zadań z udziałem środków unijnych w perspektywie 2021-2027

TEMAT: Nowe tytuły wykonawcze, czyli nowelizacja ustawy egzekucyjnej z 9 marca 2023 r. i nowe wzory tytułów wykonawczych w praktyce

TEMAT: Opodatkowanie budynków i lokali, ze szczególnym uwzględnieniem garaży

TEMAT: Rachunkowość jednostek oświatowych

TEMAT: Praktyka wydawania decyzji na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określenie wysokości opłaty, nakazanie właścicielowi nieruchomości wykonania obowiązków, nakładanie kar

TEMAT: Problemy związane z realizacją podatku od środków transportowych powstałe w następstwie złożonych deklaracji na 2024 r. lub ich braku

TEMAT: Planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym po zmianach wprowadzonych w 2023 roku