TERMIN: 27 czerwca 2022 r.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych oraz niektórych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Ustalanie momentu przedawnienia w praktyce

Ordynacja podatkowa dla gmin w pytaniach i odpowiedziach. Czy gmina może wprowadzać zwolnienia z podatku od nieruchomości związane  z pomocą uchodźcom z Ukrainy?

Nadpłata podatku

Podatek rolny w 2022 roku. Opodatkowanie nieruchomości i obiektów budowlanych wykorzystywanych do działalności rolniczej

Problemy związane z realizacją podatku od środków transportowych powstałe w następstwie złożonych deklaracji na 2022 r. lub ich braku

Egzekucja podatków i opłat pobieranych przez gminę oraz wystawianie elektronicznych tytułów wykonawczych w aplikacji eTW w praktyce

Stosowanie wyłączeń, zwolnień i ulg w podatkach lokalnych - kto, kiedy i na jakich zasadach może korzystać z wyłączeń, zwolnień i ulg podatkowych?

Pomoc uchodźcom udzielana przez JST w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy. Finansowe i prawne aspekty prowadzenia gospodarki finansowej

Postępowanie podatkowe w gminie. Zmiany decyzji podatkowych w trakcie roku podatkowego

Egzekucja administracyjna – istotne zagadnienia w praktyce. Egzekucja z nieruchomości oraz hipoteka przymusowa na zabezpieczenie zaległości podatkowych

Inwestycje w odnawialne źródła energii (farmy słoneczne, panele fotowoltaiczne, itp.) a podatki lokalne. Aktualne problemy poboru i realizacji podatków lokalnych

Odpowiedzialność spadkobierców i osób trzecich za zaległości podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe w praktyce. Opodatkowanie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – nowe kłopoty z opodatkowaniem gruntów i budynków

Kontrola w pytaniach i odpowiedziach, czyli konkretniej się nie da. Jak uzyskać znaczne kwoty z kontroli podatkowej w podatku od nieruchomości?