23 czerwca 2022 r.
Jak opodatkowa? nieruchomo?ci przedsi?biorców w ?wietle ostatnich wyroków Trybuna?u Konstytucyjnego oraz s?dów administracyjnych?

4 lipca 2022 r.

Podatek VAT w gminach z uwzgl?dnieniem m.in. tarczy antyinflacyjnej, Polskiego ?adu (grupa VAT) oraz faktur ustrukturyzowanych (KSeF)


7 lipca 2022 r.
Praktyczne problemy zwi?zane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap?dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w zwi?zku z wnioskami sk?adanymi w sierpniu 2022 r.
pobierz plik:/pliki/7.07.2022_r._Program_szkolenia.pdf

19 lipca 2022 r.

Dor?czanie pism drog? elektroniczn? w post?powaniu admin. i podatkowym w tzw. okresie przej?ciowym oraz zasady podpisywania pism wnoszonych do organu drog? elektroniczn?


21 lipca 2022 r.

ABC podatku od nieruchomo?ci


30 sierpnia 2022 r.

Praktyczne aspekty realizacji podatków lokalnych w gminach – analiza wielu przypadków