Przewłaszczenie na zabezpieczenie a podatnik podatku od środków transportowych.
Rafał Dowgier