Nowy Radny w gminie

Oferta szkolenia zamkniętego dla Radnych

 Cena szkolenia:

6500 PLN netto + 23% VAT Cena szkolenia wyliczona jest dla grupy radnych 20-50 osób.

 Podstawowa cena szkolenia obejmuje: wykład – 5-6 godzin, materiały szkoleniowe, zaświadczenia, (dojazd wykładowcy, nocleg).

 

W sprawie innych elementów programu, organizacji szkolenia, cen oraz warunków uczestnictwa prosimy

kontaktować się z naszym biurem tel. 22-51-77-800 lub taxpress@poczta.onet.pl

 

Termin szkolenia: Do uzgodnienia –

PROWADZĄCY:

DR PIOTR SOŁTYK - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii KUL w Stalowej Woli, audytor wewnętrzny

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Podstawy prawne gospodarki finansowej JST:

-        przepisy Konstytucji RP w zakresie działania samorządu terytorialnego;

-        ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

-        Europejska Karta Samorządu Terytorialnego;

-        ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym;

-        ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

-        ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;

-        ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach; obrachunkowych;

-        ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 1. Formy organizacyjno-prawne na płaszczyźnie samorządu terytorialnego:

-        katalog podmiotów tworzących sektor finansów publicznych;

-        jednostka budżetowa – charakterystyka,

-        statut jednostki budżetowej;

-        zasady gospodarki finansowej – plan finansowy;

-        zasady rozliczeń jednostki budżetowej z budżetem samorządowym;

-        zasady tworzenia i likwidacji jednostki budżetowej;

-        samorządowy zakład budżetowy – przedmiot realizowanych zadań;

-        zasady gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego;

-        rodzaje dotacji przekazywanych do zakładu budżetowego z budżetu samorządowego;

-        zasady tworzenia, łączenia i przekształcania w inną formę samorządowego zakładu budżetowego;

-        gospodarka finansowa samorządowych osób prawnych tworzonych na podstawie odrębnych ustaw np. instytucje kultury;

-        tworzenie i zasady działania wydzielonego rachunku dochodów własnych w samorządowych jednostkach oświatowych.

 1. Zasady gospodarowania środkami publicznymi w JST:

-        funkcje finansów publicznych;

-        zasada jawność w gospodarowaniu środkami publicznymi;

-        dostęp radnego do dokumentów jednostki;

-        istota i zasady stosowania klasyfikacji budżetowej;

-        specyfika – szczególne zasady rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego;

-        zasady ponoszenia wydatków publicznych;

-        plan finansowy – ujęcie dochodów i dokonywanie wydatków;

-        odpowiedzialność kierownika jednostki samorządu terytorialnego za gospodarkę finansową – orzecznictwo sądowe i GKO;

-        obowiązki i zadania głównego księgowego – skarbnika;

 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego:

-        pojęcie budżetu samorządowego;

-        ważne terminy;

-        funkcje budżetu;

-        treść chwały budżetowej;

-        załączniki uchwały budżetowej;

-        przeznaczenie wydatków budżetu samorządowego;

-        zaciąganie zobowiązań;

-        pojęcie deficytu budżetowego

-        finansowanie deficytu budżetowego;

-        ograniczenie deficytu;

-        kompetencje organów: stanowiącego i wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie;

-        rezerwy budżetowe – ogólna i celowa;

-        kompetencje organów: stanowiącego i wykonawczego do zarządzania rezerwami budżetowymi;

-        wydatki na fundusz sołecki;

-        planowanie przychodów i rozchodów;

-        upoważnienia w uchwale budżetowej.

 1. Procedura budżetowa:

-        terminy;

-        inicjatywa w sprawie przygotowania budżetu;

-        kompetencje organów stanowiącego i wykonawczego;

-        uchwała organu stanowiącego w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej;

-        planowanie dochodów i wydatków w budżecie;

-        adresaci projektu uchwały budżetowej;

-        opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej;

-        projekt budżetu jako podstawa gospodarki finansowej;

-        ograniczenia organu stanowiącego;

-        konsekwencje niepodjęcia uchwały budżetowej;

-        ograniczenia prawne organu stanowiącego w przedmiocie uchwalenia budżetu;

-        rola RIO w przedmiocie projektu uchwały budżetowej.

 1. Dług budżetu i zasady jego wyliczenia:

-        pojęcie długu;

-        indywidualny wskaźnik zadłużenia;

-        zasady wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia;

-        konsekwencję nie spełnienia relacji wynikającej z wskaźnika zadłużenia.

 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa – istota w zarządzaniu finansami samorządowymi:

-        pojęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF);

-        treść WPF;

-        upoważnienia w uchwale WPF;

-        kompetencje organu stanowiącego i wykonawczego;

-        opinia RIO w sprawie uchwały WPF.

 1. Wykonanie budżetu samorządowego:

-        pojęcie wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

-        zasady gospodarki finansowej w przedmiocie wykonania budżetu samorządowego;

-        obowiązki jednostek organizacyjnych w zakresie planów finansowych;

-        plany finansowe dotyczące administracji rządowej;

-        zasady dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków;

-        istota i zasady przy wydatkach niewygasających;

-        dotacje udzielane z budżetu samorządowego;

-        dotacja celowa;

-        dotacja podmiotowa;

-        dotacja przedmiotowa;

-        umowa dotacyjna;

-        dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych;

-        rozliczenie dotacji – konsekwencje nie rozliczenia, nieprawidłowego wykorzystania;

-        kontrola dotacji;

-        zaciąganie kredytów i pożyczek uprawnienia organów;

-        blokowanie wydatków w budżecie – uprawnienia organu stanowiącego;

-        obsługa bankowa budżetu samorządowego;

-        uprawnienia organu stanowiącego w przedmiocie lokowania wolnych środków.

 1. Absolutorium komunalne – procedura postępowania:

-        pojęcie absolutorium;

-        terminy przekazywania sprawozdań;

-        obowiązki organu wykonawczego w procedurze absolutoryjnej;

-        badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego;

-        struktura sprawozdania z wykonania budżetu;

-        rola organu komisji rewizyjnej w przedmiocie sprawozdania finansowego;

-        wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium;

-        rola organu stanowiącego w przedmiocie sprawozdania finansowego;

-        uchwała w sprawie absolutorium dla zarządu JST;

-        wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych i RIO w przedmiocie absolutorium komunalnego.

 1. Istota kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym:

-        pojęcie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych;

-        cele kontroli zarządczej;

-        odpowiedzialność za działania kontroli zarządczej w samorządzie terytorialnym;

-        mechanizmy kontroli zarządczej;

-        audyt w samorządzie terytorialnym – pojęcie przedmiot działania;

-        audyt obligatoryjny i fakultatywny;

-        audyt przez usługodawcę zewnętrznego;

-        konsekwencje za brak prowadzenia audytu wewnętrznego;

-        współpraca audytora z przedstawicielami organu stanowiącego.

 1. Funkcja nadzorcza RIO:

-        opinia o projekcie budżetu;

-        opinia o projekcie WPF;

-        opinia o deficycie;

-        opinia o długu;

-        opinia o możliwości spłaty planowanych kredytów i emisji papierów wartościowych;

-        opinia o wniosku komisji rewizyjnej o absolutorium;

-        opinia o sprawozdaniach za I półrocze i za cały rok.

 1. Dysfunkcje w prawidłowym zarządzaniu finansami samorządowymi a problematyka dyscypliny finansów publicznych:

-        pojęcie dyscypliny finansów publicznych;

-        osoby odpowiedzialne na naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

-        czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

-        katalog kar;

-        konsekwencje prawne ukarania poszczególnymi rodzajami karami.

 1. Pytania uczestników szkolenia.