8 marca 2024 r.

Praktyka wydawania decyzji na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określenie wysokości opłaty, nakazanie właścicielowi nieruchomości wykonania obowiązków, nakładanie kar

pobierz plik: /pliki/8.03.2024_r._Program_szkolenia.pdf