Termin: 27 września 2021 r.

Temat: Opodatkowanie budynków i budowli podatkiem od nieruchomości

Temat: Pomoc publiczna w rolnictwie

pobierz plik: /pliki/27.09.2021_r._Program_szkolenia_Pomoc_w_rolnictwie.pdf

Temat: Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii COVID-19

pobierz plik: /pliki/27.09.2021_r._Program_szkolenia_Kontrola.pdf

Temat: Stosowanie zwolnień i wyłączeń z podatku od nieruchomości − kto, kiedy i na jakich zasadach może korzystać ze zwolnień i wyłączeń podatkowych?

pobierz plik: /pliki/27.09.2021_r._Program_szkolenia_Zwolnienia.pdf

Temat: Opodatkowanie nieruchomości i obiektów budowlanych przedsiębiorców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r.

pobierz plik: /pliki/27.09.2021_r._Program_szkolenia_TK.pdf

Temat: Budżety JST w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 zasady planowania, ewidencji i rozliczeń zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Temat: Doręczenia elektroniczne - rewolucja w zasadach doręczania pism w sprawach podatkowych. Najnowsze zmiany w Ordynacji podatkowej - bieżące problemy

Temat: ABC ordynacji podatkowej - cz. I zobowiązania podatkowe

Temat: ABC ordynacji podatkowej - cz. II procedury podatkowe

Temat: Nadpłata podatku

Temat: Postępowanie podatkowe w gminie. Zmiany decyzji podatkowych w trakcie roku podatkowego

Temat: Wieloletnia Prognoza Finansowa − planowanie przedsięwzięć i umów z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych
pobierz plik: /pliki/27.09.2021_r._Program_szkolenia_WPF.pdf

Temat:
Podatkowa pomoc publiczna udzielana w 2021 r. w pytaniach i odpowiedziach. Nowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące regionalnej pomocy inwestycyjnej w latach 2022-2027 (przyjęte w dniu 19 kwietnia 2021 r.)
pobierz plik: /pliki/27.09.2021_r._Program_szkolenia_Podatkowa_pomoc.pdf

Temat:
Podatek od środków transportowych w pytaniach i odpowiedziach

Temat: Praktyczne problemy związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z wnioskami składanymi w sierpniu 2021 r.

Temat: Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe. Gmina jako spadkobierca. Regulowanie stanu prawnego odziedziczonych nieruchomości

Temat: Opodatkowanie farm słonecznych, paneli fotowoltaicznych, itp. Bieżące problemy związane z realizacją podatków lokalnych

Temat: Opodatkowanie gruntów − jaki podatek, jaka stawka, kiedy grunt jest wyłączony, a kiedy zwolniony od podatku?

Temat: Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do procedowania uchwały budżetowej i uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i lata kolejne

Temat: Aktualne, kluczowe problemy realizacji podatków lokalnych w gminach w następstwie wyroku TK z 24 lutego 2021 r. w sprawie SK 39/19 i inne zagadnienia

Temat: Podatnik w upadłości i w restrukturyzacji – wybrane zagadnienia

Temat: Fundusz sołecki w 2021 r.

Temat: Uchwały podatkowe na 2022 r. Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zmiany i bieżące problemy związane z podatkami i opłatami lokalnymi