Termin: 25 października 2021 r.

Temat: Postępowanie podatkowe w gminie. Zmiany decyzji podatkowych w trakcie roku podatkowego

Temat: Opodatkowanie gruntów − jaki podatek, jaka stawka, kiedy grunt jest wyłączony, a kiedy zwolniony od podatku?

Temat: Wieloletnia Prognoza Finansowa − planowanie przedsięwzięć i umów z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych

Temat: Podatkowa pomoc publiczna udzielana w 2021 r. w pytaniach i odpowiedziach. Nowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące regionalnej pomocy inwestycyjnej w latach 2022-2027 (przyjęte w dniu 19 kwietnia 2021 r.)

Temat: Podatek od środków transportowych w pytaniach i odpowiedziach

Temat: Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe. Gmina jako spadkobierca. Regulowanie stanu prawnego odziedziczonych nieruchomości

Temat: Praktyczne problemy związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z wnioskami składanymi w sierpniu 2021 r.

Temat: Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do procedowania uchwały budżetowej i uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i lata kolejne

Temat: Aktualne, kluczowe problemy realizacji podatków lokalnych w gminach w następstwie wyroku TK z 24 lutego 2021 r. w sprawie SK 39/19 i inne zagadnienia

Temat: Uchwały podatkowe na 2022 r. Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zmiany i bieżące problemy związane z podatkami i opłatami lokalnymi

Temat: ABC ordynacji podatkowej - cz. I zobowiązania podatkowe

Temat: ABC ordynacji podatkowej - cz. II procedury podatkowe

Temat: Podatek rolny w pytaniach i odpowiedziach. Bieżące problemy realizacji podatków lokalnych

Temat: Przygotowanie do kontroli- sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w JST - warsztaty praktyczne w zakresie metodologii i zasad sporządzania wybranych sprawozdań