SZKOLENIA ONLINE (LIVE STREAMING)
2022-06-27
Termin: 4 lipca 2022 r.
Temat: Podatek VAT w gminach z uwzgl?dnieniem m.in. tarczy antyinflacyjnej, Polskiego ?adu (grupa VAT) oraz faktur ustrukturyzowanych (KSeF)

Termin: 7 lipca 2022 r.
Temat: Praktyczne problemy zwi?zane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap?dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w zwi?zku z wnioskami sk?adanymi w sierpniu 2022 r.

Termin: 19 lipca 2022 r.
Temat: Dor?czanie pism drog? elektroniczn? w post?powaniu administracyjnym i podatkowym w tzw. okresie przej?ciowym oraz zasady podpisywania pism wnoszonych do organu drog? elektroniczn?

Termin: 21 lipca 2022 r.
Temat: ABC podatku od nieruchomo?ci

Termin: 12 sierpnia 2022 r.
Temat: Praktyka wydawania decyzji na gruncie ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach – okre?lenie wysoko?ci op?aty, nakazanie w?a?cicielowi nieruchomo?ci wykonania obowi?zków, nak?adanie kar

Termin: 18 sierpnia 2022 r.
Temat: ABC ordynacji podatkowej - procedury podatkowe

Termin: 30 sierpnia 2022 r.
Temat: Praktyczne aspekty realizacji podatków lokalnych w gminach – analiza wielu przypadkówwi?cej w zak?adce SZKOLENIA ONLINE