Czy i jak należy korygować zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis ?
Rafał Fudalewski