Czy zmieniły się przepisy dotyczące pomocy de minimis?
Marcin Gracek