Pomoc finansowa dla związków międzygminnych
Ewa Czołpińska

Związki międzygminne są tworzone przez gminy w celu wspólnego realizowania zadań publicznych. Gminy wcho­dzące w skład takiego związku powierzają mu wykonanie konkretnych zadań, należących do ich zadań własnych. Czę­sto są to wspólne projekty, takie jak np. budowa oczyszczal­ni ścieków, służąca społecznościom lokalnym kilku gmin. Z chwilą ogłoszenia statutu związku - związek między-gminny staje się podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do realizacji przekazanych m...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: