Formy i tryb udzielania pomocy gminom wykonującym niektóre zadania na rzecz repatriantów
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski

I. Uwagi wprowadzające

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o repatriacji za repatrianta uważa się osobę polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wjazdowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. W orzecznictwie przyjmuje się, że podstawą uzyskania statusu repatrianta jest nabycie w określonym trybie i czasie obywatelstwa polskiego, a nie przyjazd do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej z zamiarem os...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: