Uwagi do zmian w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych - cz.II
Rafał Trykozko