Podmiot uprawniony do wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej
Jadwiga Glumińska-Pawlic,Grażyna Nagórny