Samorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach
Rafał Trykozko

Gmina pobiera od mieszkańców wpłaty za budowę przyłączy kanalizacyjnych, które będą wykonywane przy realizacji budowy sieci kanalizacyjnej. Jak powinny być ewidencjonowane wpłaty z tego tytułu? Czy stanowią one dochód budżetu?
Przepis art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa­dzaniu ścieków stanowi, że realizację budowy przyłączy zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłą­czenie do sie...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: