Zwolnienie użytków rolnych wpisanych do rejestru zabytków.
Rafał Dowgier