Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego.
Rafał Dowgier